Privacystatement Burnpit.nl

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.burnpit.nl en de subdomeinen van deze website.

Trodan BV (hierna te noemen: “Van de Nadort”) is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Onze contactgegevens zijn:

Trodan BV

Postbus 154

9410 AD  Beilen

Mail: info@trodan.nl

 

Algemeen
Persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en streven er naar om onze dienstverlening aan de juiste eisen te laten voldoen. Zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Wij nemen  maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

 

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website(s)
Het is over het algemeen mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s). Met deze gegevens willen wij de inhoud van de website(s) afstemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden.

 

Wanneer en waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven of een contactformulier invullen. Op dat moment “verzamelen” wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor u deze verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het toezenden van onze nieuwsbrief, voor het verwerken in een database (burnpit.nl) of om contact met u op te nemen.

 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren
Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het leveren van onze nieuwsbrief (artikel 6 sub f AVG). Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen door middel van onze website(s) enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

  • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Gezondheid

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?
U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Dit kunt u doen door een  mail te sturen naar: info@trodan.nl.

Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een relatie tussen u en Van de Nadort bestaat.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Van de Nadort ontvangt uw persoonsgegevens. Van de Nadort verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

 

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen wij de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wij maken op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kunnen daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

Wanneer wij gebruik maken van coockies, dan kunt u deze accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.
De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

 

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Van de Nadort verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Van de Nadort via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@trodan.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Van de Nadort een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Van de Nadort zal binnen een maand reageren op het inzageverzoek

U  kunt bij Van de Nadort verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Nadort
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Nadort, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@trodan.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Van de Nadort heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@trodan.nl.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk om u onze nieuwsbrief toe te sturen of te reageren op uw contactformulier.

 

Afsluitende opmerking
Van de Nadort behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Van de Nadort adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt op 30 november 2018